Algemene voorwaarden

Alfaco B.V. is een commerciële onderneming die gespecialiseerd is in gebruiksvriendelijke cosmetische, verzorgende en beschermende producten.

Alfaco B.V.
Basicweg 11c
3821 BR Amersfoort
Email : info@alfaco.nl
Telefoon : 033 – 455 60 81
Fax : 033 – 456 18 98

Kamer van Koophandel dossiernummer: 32069294

1 Algemene voorwaarden

1.1. Toepassing algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u met Alfaco B.V. (hierna te noemen: “Alfaco”) afsluit, of het nu om leveringen van artikelen gaat of om de levering van diensten. In deze algemene voorwaarden wordt ook verwezen naar onze eigen website (www.alfaco.nl hierna te noemen: “Website”) of 1 van onze webshops (hierna te noemen: ” Webshop”). Door te bestellen geeft u aan met de algemene leveringsvoorwaarden akkoord te gaan.

1.2. Bestelling & Overeenkomst

U kunt bestellen via de webshop. Een bestelling is niet geldig indien Alfaco uw vaste woon- of verblijfplaats niet duidelijk kan vaststellen. Door te bestellen komt een koop op proef tot stand zoals bedoeld in art. 7:45 van het Burgerlijk Wetboek. U heeft tot 10 dagen na ontvangst van uw bestelling de tijd om te beoordelen of de bestelde artikelen of diensten voldoen en Alfaco hiervan in kennis te stellen dan wel uw bestelling te retourneren. Na afloop van deze termijn komt de koop definitief tot stand en wordt u eigenaar. Dit doet geen afbreuk aan de toepasselijkheid van het zichttermijn als hieronder beschreven.

In individuele gevallen kan Alfaco besluiten om bestellingen te weigeren. Alfaco zal een dergelijk besluit, op uw schriftelijk verzoek, motiveren.

1.3. Machtiging & Gegevens

Door te bestellen machtigt u Alfaco om, indien nodig, uw gegevens op te vragen bij de gemeentelijke bevolkingsadministratie. Alfaco kan bij het BKR (of op andere wijze) inlichtingen inwinnen omtrent uw betalingsgedrag.

1.4. Prijzen

Alfaco garandeert dat de prijzen zoals deze vermeld staan in de webshops, in door Alfaco uitgegeven mailings niet zullen worden verhoogd gedurende de looptijd van de betreffende catalogi, mailings of gedurende de op webshops aangegeven termijn, tenzij wettelijke maatregelen aanleiding geven tot verhoging van de prijzen.

Alfaco is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op webshops.

1.5. Garantie

Bestelt u een artikel bij Alfaco, waarvan u in redelijkheid (en bij normaal gebruik) een lange levensduur mag verwachten, dan geeft Alfaco garantie zoals dat gebruikelijk is bij de officiële leverancier. Wij kunnen u, op verzoek, de garantievoorwaarden leveren.

1.6. Verzending & Afleveringen

Alfaco zorgt ervoor, dat het pakje bij u wordt thuisbezorgd (onder vermelding van uw ordernummer) op het door u opgegeven adres.

Alfaco doet haar uiterste best om de aangekondigde levertijden die worden genoemd te realiseren. De door Alfaco aangekondigde afleveringstermijnen zijn echter vrijblijvend. Het kan zijn dat een door u besteld artikel (tijdelijk) is uitverkocht of om een andere reden niet direct leverbaar is. Alfaco is tevens niet verantwoordelijk voor vertragingen opgelopen door de bezorgdienst, welke in de meeste gevallen Post.nl en/of DHL zal zijn.

Indien aflevering binnen dertig (30) dagen om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt, ontvangt u hiervan bericht. U heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het eventueel reeds betaalde.

Alfaco is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van de aangekondigde leveringstermijnen. Indien u verhuisd bent en dit niet aan Alfaco heeft kenbaar gemaakt, dan geldt een aflevering aan het laatste aan Alfaco kenbaar gemaakte huisadres als een geldige levering. Alfaco is niet aansprakelijk voor eventuele schade welke u mocht lijden doordat de aflevering niet op uw werkelijke adres heeft plaatsgevonden.

De door Alfaco verzonden levering- en rekeningoverzichten worden geacht juist te zijn indien u niet binnen dertig (30) dagen na ontvangst hiervan laat weten het niet eens te zijn met de hierop vermelde gegevens.

1.7. Verzendkosten

U betaalt per bestelling meestal eenmaal een bijdrage in de verzendkosten, ongeacht het aantal bestelde artikelen. De hoogte van de verzendkosten staan aangegeven wanneer u een product besteld.

1.8. Retourneren

Een artikel kan alleen worden geretourneerd in overleg met Alfaco. Alfaco behoudt zich het recht voor om het aankoopbedrag van geretourneerde producten, zonder nadrukkelijk overleg, niet terug te storten.
U kunt een artikel in geen geval terugsturen wanneer sprake is van één of meer van de volgende situaties:

Het artikel was speciaal voor u op maat gemaakt. Het artikel is niet meer compleet. Het artikel bevat niet alle door de fabrikant bij levering bijgesloten zaken.
Het artikel bevindt zich niet in de originele, onbeschadigde fabrieksverpakking (een met zorg opengemaakte verpakking wordt door Alfaco B.V niet als een beschadigde verpakking beschouwd).
Het artikel is duidelijk persoonlijk van aard. Het artikel wordt niet aan Alfaco teruggezonden.Het betreft electronische apparatuur waarvan de verzegeling is verbroken
1.9. Betaling

1.9.1. Betaling

Alfaco levert alleen producten na betaling.

In het geval dat er wel door Alfaco is uitgeleverd en indien het factuurbedrag niet is voldaan voor de uiterste betaaldatum, zal Alfaco u in gebreke stellen en is Alfaco bevoegd rente en/of administratiekosten in rekening te brengen.

Bij één maand achterstand bedragen de administratiekosten €3,0, bij meer dan één maand achterstand wordt € 4,- per maand in rekening gebracht. Indien u na 1 maand het openstaande saldo nog niet heeft voldaan, is Alfaco bevoegd eveneens rente te berekenen vanaf de dag dat u in verzuim bent tot aan de dag dat de volledige betaling door Alfaco is ontvangen. De hoogte van deze rente is gelijk aan de wettelijke rente verhoogd met 12%, met een minimum van € 3,-. Indien u nalatig blijft in het betalen van het openstaande saldo, is Alfaco gerechtigd, op een door haar bepaald moment, de vordering ter incasso uithanden te geven. Alle hieraan verbonden gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten zijn voor uw rekening.

De buitengerechtelijke kosten bedragen in ieder geval 15% van het verschuldigde bedrag aan incassokosten en € 35,- administratiekosten, onverminderd het recht van Alfaco om de werkelijke kosten in rekening te brengen indien deze hoger zijn.

Wanneer u meerdere artikelen heeft besteld die in afzonderlijke gedeelten worden afgeleverd, is Alfaco bevoegd de aflevering van de artikelen tussentijds op te schorten indien u niet voldoet aan bovengenoemde betalingsverplichtingen.

Alfaco biedt geen mogelijkheden van betaling in termijnen.

1.9.2. BKR

Alfaco meldt saldi van meer dan € 500,- bij de stichting Bureau Krediet Registratie (BKR) in Tiel. BKR verwerkt deze gegevens in het Centraal Krediet Informatiesysteem ten behoeve van het voorkomen en beperken van krediet- en betaalrisico’s voor de aangesloten instellingen en het voorkomen en beperken van overcreditering van betrokkenen, alsmede ten behoeve van het leveren van een bijdrage aan het voorkomen van problematische schuldsituaties.

Deze gegevens worden in het kader van eerdergenoemde doelstellingen door BKR ter beschikking gesteld aan de aangesloten instellingen. Naast het aanmelden heeft Alfaco verder de verplichting op zich genomen een achterstand in de nakoming van de betalingsverplichtingen van meer dan twee termijnen te melden bij BKR. Dit kan gevolgen hebben voor iedere eventuele volgende financiëringsaanvraag of nieuw mobiele telefoonabonnement.

1.9.3. Betaling middels Omnikassa

Voor de webshops biedt Alfaco Omnikassa als betalingssysteem aan. Betaling middels IDEAL, Mastercard, Visa, MiniTix en Maestro. Ondanks dat dit algemeen beschouwd wordt als de veiligste manier van betalen, kan Alfaco niet garanderen dat Omnikassa betalingen 100% succesvol verwerkt worden. Alfaco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor misgelopen betalingen. Producten zullen geleverd worden volgens de leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden zijn gelijk.

1.10. Aansprakelijkheid

U dient te bewijzen dat er sprake is van opzet of grove schuld van Alfaco. Alfaco kan niet voor een hoger bedrag aansprakelijk gesteld worden dan de totale kosten van de aankoop. In dit geval zal ook het product worden teruggenomen, mits het in dezelfde staat was als op het moment van aflevering. Anders zullen de kosten van het product alsnog op u verhaald worden.

Alfaco is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie in haar catalogi, mailings of op de webshop / pagina .

Alfaco is tevens niet aansprakelijk voor enige schade indien deze is veroorzaakt door een tekortkoming die het gevolg is van overmacht. Overmacht is aanwezig, indien de tekortkoming het gevolg is van buiten de macht van Alfaco gelegen omstandigheden, waaronder in ieder geval wordt verstaan: oorlog of daarop gelijkende situaties, oproer, sabotage, boycot, staking, bezetting, blokkade, ziekte van personeel van Alfaco, tekortschieten van toeleveranciers en/of transporteurs van Alfaco, maatregelen van de overheid (een buitenlandse overheid daaronder begrepen) zoals een vervoers-, import- of productieverbod, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosie en uitstroming van gevaarlijke stoffen of gassen.

Het is u niet toegestaan enige vermeende vordering tot schadevergoeding te compenseren met enig bedrag dat u aan Alfaco verschuldigd bent uit hoofde van enige overeenkomst tussen Alfaco en u.

1.11. Privacy

Uw persoonsgegevens worden opgenomen in het Alfaco klantenbestand. De verantwoordelijke hiervoor is Alfaco B.V., Beeldschermweg 6b 3821 AH Amersfoort.

Uw gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, waaronder inbegrepen het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door Alfaco door ons zorgvuldig geselecteerde derden, de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding en het voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Alfaco verstrekt geen gegevens aan derden waardoor uw privacy in het geding komt. Indien u bezwaar heeft tegen het gebruiken van uw adresgegevens dan kunt u dit schriftelijk aan ons kenbaar maken. Ook indien u van ons geen commerciële aanbiedingen meer wenst te ontvangen, kunt u dit schriftelijk kenbaar maken of uzelf uitschrijven van de mailinglists. Deze optie wordt duidelijk kenbaar gemaakt aan het einde van iedere nieuwsbrief. Vragen om inzage van uw persoonsgegevens kunt u richten aan Alfaco B.V., Beeldschermweg 6b 3821 AH Amersfoort

1.12. Klachten

Indien u niet tevreden bent over onze producten of diensten, neem dan binnen redelijke termijn contact op via email info@alfaco.nl of richt uw klacht schriftelijk aan Alfaco B.V., Beeldschermweg 6b 3821 AH Amersfoort onder vermelding van uw bestelnummer.

Alfaco zal uw klacht binnen 30 dagen na ontvangst afhandelen.